Barion Pixel
Adatkezelési tájékoztató - Kardos Zsuzsi vagyok. Jógaoktató, dúla.
Kardos Zsuzsi jógaoktató weboldala.
kardos zsuzsa, kardos zsuzsi, jóga, weboldal, fotós, hatha jóga, második került, kismama jóga, szülés felkészítés
1506
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-1506,theme-bridge,bridge-core-2.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A https://www.kardoszsuzsa.hu/ weboldal látogatói és Kardos Zsuzsanna jógaoktató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek részére.

 

I. BEVEZETÉS

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza Kardos Zsuzsanna egyéni vállalkozó, jógaoktató (a továbbiakban: „Kardos Zsuzsanna jógaoktató”) tevékenysége során előforduló adatkezelést. Kardos Zsuzsanna jógaoktató minden esetben kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kardos Zsuzsanna jógaoktató kifejezetten felhívja a figyelmét arra, hogy a https://www.kardoszsuzsa.hu/ weboldal ún. sütiket (cookie-kat) használ, amelyekről a honlapra látogatót a weboldal egy felugró ablakban azonnal tájékoztatja. 

 

Kardos Zsuzsanna jógaoktató kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

 

Kardos Zsuzsanna jógaoktató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Az ún. egészégügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre (amikor az érintett esetlegesen az egészségügyi állapotára vonatkozó adatot szolgáltat) különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet): https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf
 2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV
 3. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV
 4. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

 

 

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Kardos Zsuzsanna egyéni vállalkozó

Székhely: 1024 Budapest, Káplár utca 10/b

Regisztrációs száma: 5116184

Weboldal megnevezése, címe: https://www.kardoszsuzsa.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.kardoszsuzsa.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

E-mail: zsuzsa@kardoszsuzsa.hu

 

Az adatkezelő által igénybe vett tárhely szolgáltató adatai az alábbiak:

 

RACKFOREST KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adószám: 14671858-2-41

Központi telefonszámuk: +36 1 211 0044

 

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

 

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 

IV. ADATKEZELÉSI CÉLOK

 

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

 

V. KARDOS ZSUZSANNA JÓGAOKTATÓ ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK

 

 1. Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés:

 

 1. a) Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön önkéntesen igénybe veszi a Kardos Zsuzsanna jógaoktató a https://www.kardoszsuzsa.hu/ honlapon nyújtott szolgáltatásait, abban az esetben a – honlapon meghatározott – díjat köteles kifizetni Kardos Zsuzsanna jógaoktató részére a honlapon történő bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással, Kardos Zsuzsanna jógaoktató pedig köteles elektronikus számlát kiállítani és megküldeni az Ön részére.

 

 1. b) Az adatkezelésre jogosult személy: Kardos Zsuzsanna jógaoktató, aki a Billingo számlázó programot használja, amelyről bővebb információt itt találhat: https://www.billingo.hu/adatbiztonsag

 

 1. c) A https://www.kardoszsuzsa.hu/ honlapon történő bankkártyás fizetés esetén az Ön bankkártya adataihoz Kardos Zsuzsanna jógaoktató nem fér hozzá: Ön a Barion fizetési szoftverrendszer igénybevételével fizethet, melyről bővebb információ az alábbi linken található: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mit-kell-tudnia-a-kereskedo-weboldal-latogatoinak-a-barion-pixelrol//

 

 1. d) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikke c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli tv.) törvényi előírása
 2. e) A kezelt adatok köre: Az Ön neve, lakcíme és e-mail címe.
 3. f) Az adatkezelés időtartama: a számviteli tv. által előírt, a számla kibocsátásától számított 8 év. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
 4. Az esetleges egészségügyi és/vagy személyes adatok kezelése a személyes, vagy – az Ön által élőben részt vett – online jógaórák, workshopok, valamint további képzések esetén:

 

 1. a) A https://www.kardoszsuzsa.hu/ weboldalon vásárolt, korábban felvett online képzések, workshopok esetén ilyen típusú adatkezelés nem merülhet fel és soha nem fordul elő.
 2. b) Az adatkezelés célja: az Eüak tv. 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése. Kardos Zsuzsanna jógaoktató kizárólag abban az esetben tudja hatékonyan ellátni a munkáját, amennyiben a hozzá forduló érintett önként és kifejezetten, egyértelműen tájékoztatja az egészségügyi állapotáról és az esetleges egészségügyi problémájának a részletes leírásáról, amely érintheti a Kardos Zsuzsanna jógaoktató által nyújtott élő szolgáltatást. Kardos Zsuzsanna jógaoktató az érintett által előadott problémáról és diagnózisról kizárólag papír alapú jegyzeteket készít a saját jegyzetfüzetében, amelyet személyesen őriz. Semmilyen hivatalos egészségügyi diagnózist vagy egészségügyi képfelvételt, illetve egyéb dokumentációt nem vesz át az érintett-től és nem tárol, nem őriz meg.
 3. c) Az adatkezelésre jogosult személy: kizárólag Kardos Zsuzsanna jógaoktató
 4. d) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikke a) pontja alapján az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikke c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.)
 5. e) A kezelt adatok köre: az érintett által kifejezetten és önkéntesen a Kardos Zsuzsanna jógaoktató tudomására hozott olyan személyes és/vagy egészségügyi adatok, amelyek Kardos Zsuzsanna jógaoktató munkájához elengedhetetlenek és azokat személyesen lejegyzetelte.
 6. f) Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 30 évig az Eüak tv. rendelkezései alapján.

 

 1. Hírlevél küldés, direkt marketing
 2. a) Az adatkezelés célja: Kardos Zsuzsanna jógaoktató szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevélküldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarend változásról, marketing célú adatkezelés Kardos Zsuzsanna jógaoktató ismertségének növelése céljából.
 3. b) Az adatkezelő: Kardos Zsuzsanna jógaoktató az adatok kezelője, aki a Mailchimp hírlevél küldő rendszeren keresztül küldi ki a hírleveleit, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult. Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 4. c) Az adatkezelés jogalapja: Kardos Zsuzsanna jógaoktató kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Kardos Zsuzsanna jógaoktató az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Kardos Zsuzsanna jógaoktató csak abban az esetben jut hozzá ezen adatokhoz, amennyiben Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással, vagy a honlapon található űrlap kitöltésével megadja ezeket.
 5. d) Kezelt adatok köre: Kardos Zsuzsanna jógaoktató hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím. Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja Név: Azonosítás, kapcsolattartás. E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás. Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet. IP cím: Technikai információs művelet. termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör (amennyiben megadásra kerül): Azonosítás, kapcsolattartás értesülési forrás (amennyiben megadásra kerül) : Azonosítás, kapcsolattartás
 6. e) Adatkezelés időtartama Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Kardos Zsuzsanna jógaoktató tájékoztatja Önt, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az zsuzsa@kardoszsuzsa.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

 

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

 1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az zsuzsa@kardoszsuzsa.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet, hogy Kardos Zsuzsanna jógaoktató milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Kardos Zsuzsanna jógaoktatótól, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

 1. A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Kardos Zsuzsanna jógaoktatótól bármely adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel, például, de nem kizárólag törvény által előírt adattárolás kötelezettség –, és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

Ezen túlmenően Kardos Zsuzsanna jógaoktató köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást Kardos Zsuzsanna jógaoktató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatja. Az olyan adatok esetén, amit Kardos Zsuzsanna jógaoktató nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését Kardos Zsuzsanna jógaoktató korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Kardos Zsuzsanna jógaoktató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését Kardos Zsuzsanna jógaoktató korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Kardos Zsuzsanna jógaoktató személyes adatai kezelését korlátozza, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön kérheti, hogy az Ön által Kardos Zsuzsanna jógaoktató rendelkezésére bocsátott és az általa automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Kardos Zsuzsanna jógaoktató kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében Kardos Zsuzsanna jógaoktató törekszik arra, hogy megfelelően megvédje az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetett be a honlapja üzemeltetése során, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kardos Zsuzsanna jógaoktató tisztelettel arra kéri Önt, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt az egyéni vállalkozónál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse őt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében Kardos Zsuzsanna jógaoktató mindent megtesz, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik: Fővárosi Törvényszék, melynek elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.

Budapest, 2021. december 22.

Kardos Zsuzsanna, jógaoktatóA honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás